Τα σχόλια στις αναρτήσεις δίνουν κουράγιο στους δασκάλους και στους μαθητές να συνεχίζουν το δημιουργικό τους έργο. Γράψτε και τη δική σας γνώμη πατώντας στο σύνδεσμο των σχολίων, στο τέλος κάθε άρθρου.

19/9/13

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εισοδηματική ενίσχυση των οικογενειών με τέκνα υποχρεωτική εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα είναι τα παρακάτω:

  • Αίτηση κηδεμόνα, με τα στοιχεία του (Δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα, ΙΒΑΝ, ΔΟΥ κτλ).
  • Βεβαίωση του διευθυντή/ντριας του σχολείου περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε.
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους)
  • Πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (για την επιβεβαίωση του ΙΒΑΝ
  • Για την περίπτωση των διαζευγμένων ή σε διάσταση επίσημο έγγραφο θεωρημένο (απόφαση δικαστηρίου, αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή κτλ). Αν δεν αποδεικνύεται στα έγγραφα που προσκομίζουν ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών, Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα.

0 Σχόλια. Πάτησε εδώ για να γράψεις τη γνώμη σου:

Δημοσίευση σχολίου

Θα μας ευχαριστούσε αν βλέπαμε ποιος σχολιάζει τα άρθρα μας.
Οι μαθητές του 52ου Δημοτικού Σχολείου

(Αν δεν έχετε κάποιο λογαριασμό επιλέξτε Ανώνυμος. Για να φανεί το όνομά σας θα πρέπει να το γράψετε στο σχόλιο)